Năm học 2020-2021, Trường Mầm non Cốc Hóa với tổng số CBGV 34 Đ/c. Trong đó:

        + CBQL: 3 đ/c

        + Giáo viên: 20 Đ/c (Biên chế: 12 Đ/C; Hợp đồng: 08 Đ/c)

        + Nhân viên: 11 Đ/c (Biên chế: 2 Đ/c; Dinh dưỡng: 6 Đ/c; Bảo vệ: 02 Đ/c; Vệ sinh: 01 Đ/c)

Đội ngũ Cán bộ giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn Nghiệp vụ.Nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

Tổng số 23 CBGV thì có 11/23 CBGV đạt chuẩn và 12/23 CBGV đạt trên chuẩn. Có 05 Giáo viên đang theo học Đại học, 1 CBQL đang theo học lớp Thạc sỹ

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 74 cháu/3 lớp/ 6 GV

Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi: 82 cháu/2 lớp/ 4 GV

Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi: 74 cháu/2 lớp/ 4 GV

Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 137 Cháu/3 lớp/ 6 GV